Profil absolventa

Magisterské studium – stavební inženýr

Absolvent pětiletého magisterského studijního programu Stavební inženýrství v oboru Ekonomika a řízení stavebnictví a absolvent navazujícího magisterského studijního programu v oboru Management stavebnictví na Fakultě stavební VUT v Brně je stavebním inženýrem s ekonomickým vzděláním a právním povědomím. Podle zaměření v posledním roce studia magisterského studijního programu je orientován do dodavatelské sféry (zaměření VYS – Ekonomika a řízení výstavby) nebo do investorské sféry (zaměření VES – Ekonomika a řízení výstavby ve veřejné správě). Je odborně i teoreticky připraven pro výkon povolání ve vystudovaném oboru, k samostatné odborné i tvůrčí práci v celé jeho šíři.

V praxi se může uplatnit v různých stupních vedoucích, řídících a manažerských funkcí realizačních firem, investorských organizací i projekčních kanceláří, rovněž v oblasti vývoje a výzkumu. Zaměstnán může být i na vedoucích funkcích ve státní správě, administrativě, ale i v odborném školství, pro což může již během studia získat potřebnou kvalifikaci v rámci doplňkového pedagogického studia. Absolvent má rovněž předpoklady pro své uplatnění v oboru jako soukromý podnikatel.

Po získání předepsané praxe může získat inženýrskou autorizaci v některém ze zákonem stanovených autorizačních oborů ČKAIT.

Bezprostředně po ukončení studia, nebo kdykoli později může absolvent tohoto studijního programu pokračovat v dalším studiu v rámci doktorského studijního programu, a to formou prezenční popř. distanční.

Bakalářské studium – bakalář

Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v oboru Management stavebnictví je po ukončení studia na Fakultě stavební VUT v Brně stavebním bakalářem s ekonomickým vzděláním a je oprávněn užívat titul bakalář (ve zkratce Bc.). Může najít uplatnění ve funkcích vyžadujících schopnost plnění jednodušších a nenáročných odborných úkolů při navrhování, přípravě a při realizaci stavebních objektů pozemních, průmyslových, inženýrských i vodohospodářských. Zaměstnání může získat v projekčních, realizačních firmách nebo investorských organizacích i ve veřejné správě, a to na úrovni administrativně-technické, technicko-ekonomické, popř. v oblasti výroby a prodeje výrobků stavebních součástí staveb. Pod vedením zkušených odborníků a po získání vlastní praktické erudice bude bakalář schopen samostatně řešit i složitější technické a technicko-ekonomické problémy, zastávat vyšší manažerské funkce popř. se věnovat samostatnému podnikání v oboru.

Po ukončení bakalářského studijního programu má absolvent možnost bezprostředního pokračování ve  tudiu v navazujícím magisterském studijním programu vedoucímu k získání akademického titulu inženýr (ve zkratce Ing.). Magisterské studium může být zahájeno i kdykoli později, po získání svých počátečních zkušeností z působení v praxi, a to formou prezenční nebo kombinovanou.

Nejčastější uplatněné absolventa v praxi

  • Projektový manager staveb
  • Manager veřejných stavebních investic
  • Podnikový ekonom
  • Manager jakosti
  • Investiční pracovník
  • Stavbyvedoucí
  • Rozpočtář, kalkulant
  • Technický dozor