Obor E

Obor Management stavebnictví zahrnuje vědní, studijní i aplikační disciplíny, které se vyvíjejí v horizontálních i vertikálních rovinách stavebnictví. Horizontálně se rozvíjí na úrovni národního hospodářství jako celku, na úrovni stavebnictví jako odvětví národního hospodářství, na úrovni stavebního podniku a na úrovni stavebního díla. Vertikálně se profilují disciplíny ekonomické – ekonomie jako obecná věda, ekonomika národního hospodářství, ekonomika stavebnictví, ekonomika stavebního podniku a ekonomika stavebního díla, disciplíny z oblasti řízení – řízení jako obecná disciplína, řízení lidí, řízení materiálů, řízení strojů, řízení nákladů, finanční řízení a integrující disciplíny – projektové řízení výstavby, řízení jakosti ve výstavbě, řízení hodnoty stavebního díla, řízení rizik ve stavebnictví. Zvládnutí jednotlivých disciplín managementu stavebnictví vyžaduje vedle ekonomických a řídících znalostí a dovedností beze sporu znalosti stavební problematiky po technické stránce a orientaci ve stavebním právu.

Absolventi oboru jsou vyhledávanými odborníky v soukromé i veřejné sféře ve stavebnictví Působí v různých pozicích od středního až po nejvyšší management stavebních podniků, ale také ve veřejné správě i v inženýrských, projektových nebo finančních organizacích. Technickoekonomické vzdělání jim umožňuje velmi široké uplatnění v praxi, mnozí absolventi získali výhodné pracovní nabídky v zahraničí.

Výzkumná a vývojová činnost v oboru je zaměřena na problematiku řízení nákladů, času a hodnoty investičních stavebních projektů a komplexně na problematiku řízení stavebního podniku. V posledních létech se zvyšuje zájem praxe o výsledky výzkumu a vývoje v oboru Management stavebnictví zejména s narůstajícím počtem zahraničních vlastníků stavebních podniků v české republice.

Obor Management stavebnictví je dynamický studijní a vědní obor, který má své nezastupitelné místo na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Dívám se na jeho vývoj s optimismem, neboť již dnes má silnou základnu ve zkušených odbornících a mnoha šikovných mladých lidech, kteří působí na Ústavu stavební ekonomiky a řízení stavebnictví, který obor garantuje.