Vědeckovýzkumné projekty

Pracovníci Ústavu stavební ekonomiky a řízení se podílejí nebo se v minulosti podíleli na následujících projektech:

2022

Modelování nákladů životního cyklu ve stavebnictví s využitím 6D BIM

2019

TL02000278, Evaluace zvýšené bezpečnosti a spolehlivosti železniční infrastruktury po její modernizaci či rekonstrukci

Analýza realitního trhu v přeshraničních regionech

Ekonomické a manažerské aspekty stavebních projektů

Vliv environmentální certifikace budov při oceňování s ohledem na životní cyklus stavby

Management správy nemovitého majetku

Management podniku a investičních projektů ve stavebnictví

Analýza socio-ekonomických dopadů projektů a jejich finanční ohodnocení

2018

TK01010146, Projektování a bezpečné provozování LNG čerpacích stanic

Management podnikových nákladů a nabídkových cen ve stavebnictví

Význam dobrovolných svazků obcí pro rozvoj regionu

Optimalizace procesů přípravy, realizace a provozu stavebních projektů

Analýza rozvoje infrastruktury území a realitního trhu ve vazbě na nákladovost stavebnictví 4.0

Problematika Goodwill jako nedílné součásti hodnoty stavebního podniku

Pozice Facility managementu v České republice a zahraničí

Evaluace potenciálu rozvoje měst a přístupy vedoucí k rozvoji

Analýza základních technickoekonomických charakteristik projektů dopravní infrastruktury

2017

7F16023, Megaprojects – current best practices and future research opportunities

Management vybraných procesů ve stavebnictví

Hodnocení investičních záměrů v dopravní infrastruktuře

Energetický management podniku jako součást facility managementu

Srovnání energetické a ekonomické efektivity vytápění objektů z tradičních a obnovitelných materiálů

Aplikace nástroje BALANCED SCORECARD v oblasti facility managementu

Predikce vývoje tržeb u stavebních podniků

Náklady životního cyklu stavebního objektu

Využití dobrovolných svazků obcí v Jihomoravském kraji pro technickou infrastrukturu

 

2016

Management ekonomických procesů v dílčích fázích životního cyklu stavby

Řízení rizik v předinvestiční fázi projektu s využitím moderních metod projektového řízení

Implementace systémů hospodaření s energií v podniku pomocí facility managementu

Využití helpdesku jako nástroje facility managementu pro zefektivnění firemních workflow

Využití registru svazků pro marketingové potřeby výzkumu a vývoje na FAST

 

2015

Efektivní řízení procesů ve stavebnictví II

Provozní náklady administrativních budov

Dopad použití jistících instrumentů ve stavebnictví z pohledu dodavatele v ČR

Analýza ekonomických rizik spojených s vodními stavbami a jejich počítačová simulace

Zpřesňování metodiky výpočtu pro stanovení škody na objektech způsobených v důsledku povodní

 

2014

LD14113, Efektivnost megaprojektů v České republice

Efektivní řízení procesů ve stavebnictví

Optimalizace nákladů výstavbových projektů s ohledem na životní cyklus staveb

7AMB14PL008, Modelování celoživotních nákladů budov

Modelování vhodné diskontní míry pro stanovení ekonomické efektivnosti investičních projektů

Studium vlivu čistírenských technologií na eliminaci škodlivin z vodního ekosystému

Rizikové projekty a jejich podíl na vzniku krize ve stavebním podniku

Analýza režijních nákladů ve vztahu k charakteru stavební zakázky

Rizikové projekty a jejich podíl na vzniku krize ve stavebním podniku

Rozvoj metodiky pro stanovení škod na objektech zasažených povodněmi

 

2013

Mezní stavy při ekonomickém hodnocení staveb

Případová studie hodnocení efektivnosti veřejného projektu zateplení budovy ve vztahu mezi náklady a úsporou energií a typem zateplení

Případová studie hodnocení rizik investičního projektu s využitím programu Oracle Crystal Ball

Analýza kvality služeb poskytovaných firmami pro facility management

Aplikace multikriteriálního hodnocení pro pozemkové úpravy

 

2012

Analýza výkonnosti regionů z pohledu intenzity investiční činnosti

Vyhodnocení statistik povodní v rámci metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti protipovodňových opatření

Vytvoření nástroje pro efektivní výběr veřejného projektu zohledňujícího ekonomickou efektivnost a řízení rizik

Hodnocení rizik v bezpečnosti práce – elektronická pomůcka do předmětu Pracovní inženýrství

Realita využití finančních derivátů ve stavebnictví

Simulace časového posunu projevu finanční krize v hospodaření stavebních podniků

 

2011

MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in the European Union

Ekonomické aspekty přípravy, realizace a provádění stavebních projektů

Inovace cvičení do předmětu Veřejné stavební investice II

Mzdová mapa jako obraz struktury výdělků v odvětví stavebnictví

Způsoby měření vybraných stavebních konstrukcí – elektronická pomůcka do předmětu Ceny ve stavebnictví

 

2010

Modelování rizika souvisejícího s dodávkou stavebního díla

Tvorba software pro zpracování modelu projektu zlepšování tepelně-technických vlastností budov

Databáze a webový portál výdělků zaměstnanců ve stavebnictví

 

2009

Inovace předmětu Financování stavební zakázky

 

2008

Inovace výuky modelování výrobních procesů

 

2006

Inovace vybraných ekonomických předmětů technických studijních programů

 

2005

GA103/05/0160, Postupy pro podporu rozhodování v oblasti stavebních investic při zajištění stability území z pohledu možného zaplavení

 

2004

1H-PK/15, Projekt optimalizace technicko ekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla

Systém celoživotního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě

 

2001

Zřízení bakalářského studia oboru E na FAST VUT v Brně – C