Předávání certifikátů YCMC

Dne 23. září 2021 se za účasti doc. Ing. Jany Korytárové, Ph.D. a doc. JUDr. Ing. Zdeňka Dufka, Ph.D. uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů Young Contract Managers Certificate studentům 2. ročníku navazujícího magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví, kteří absolvovali cyklus přednášek JUDr. Lukáše Klee, Ph.D., LL.M., MBA v oblasti aplikace vzorů FIDIC.

Keynote přednáška na „International Conference on Water Management and its Surroundings – Theoretical and Practical Aspects“

Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. byla požádána organizátory International Conference on Water Management and its Surroundings – Theoretical and Practical Aspects, kterou pořádala ve dnech 20. – 21. 5. 2021 Universita Of Warmia Mazury in Olstyn o key note přednášku. Paní docentka představila výzkumné a pedagogické zaměření ústavu i garantovaný obor Management stavebnictví a přednesla přednášku na téma Economic Efficiency of Public Investment Projects.

Obhajoby disertačních prací

Dne 25. 5. 2021 obhájili dva doktorandi Ústavu stavební ekonomiky a řízení ING. JIŘINA TURKOVÁ a ING. ET ING. MARTIN TUSCHER své disertační práce v oboru Management stavebnictví a získali titul „doktor“, ve zkratce Ph.D.

GRATULUJEME!

 

Fakultní kolo SVOČ – odborná sekce Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb

Dne 29. dubna 2021 se uskutečnilo on-line formou v prostředí MS Teams Fakultní kolo SVOČ 2021. Ve studentské soutěži v odborné sekci Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb se utkaly 3 soutěžní práce studentů oboru Management stavebnictví Jiřího Brhela, Barbory Helešicové a Michala Tejgi.

Odborná porota ve složení doc. Ing. Vít hromádka, Ph.D., Ing. Yvetta Diaz a Ing. Radek Dohnal, Ph.D. udělila 1. místo Michalovi Tejgi za práci Ekonomická efektivnost výstavby z kontejnerů, vedoucí práce doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Garantem odborné sekce byla Ing. Jana Nováková.

V Mezinárodním kole SVOČ pořádaném VŠB TU Ostrava dne 20. května 2021 se následně Michal Tejgi umístil se svou prací na 3. místě v odborné sekci Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb.

Certifikáty Young Contract Managers Certificate na Ústavu stavební ekonomiky a řízení

V měsíci únoru a dubnu 2021 proběhly pod záštitou vedoucí Ústavu stavební ekonomiky a řízení doc. Ing. Jany Korytárové, Ph.D. v rámci předmětu Stavebně smluvní management (přednášející doc. Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.) on-line formou 4 přednášky z cyklu Young Contract Managers Certificate týkající se aplikace vzorů FIDIC ve výstavbě. Přednášejícími byli JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, uznávaný odborník na stavební smluvní právo, soudní znalec a rozhodce, lektor Školy FIDIC, Ing. Ondřej Vaněček, ředitel společnosti Contract Management, SK a Tomáš Opelka, projektový manažer Contract Management, SK.

24 studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví, kteří absolvovali celý cyklus, obdrží certifikáty Young Contract Managers Certificate, jimiž mohou v praxi osvědčit svoje vědomosti z oblasti stavebně smluvního managementu a projektového řízení staveb. Koordinační činnost zabezpečovala Ing. Jana Nováková a Bc. Anděla Švecová.

Zahraniční experti ve výuce LS 2020/2021 na EKR

Na přelomu dubna a května 2021 vstoupili do přednášek předmětů Základy podnikové ekonomiky a Investování vyučovaných Ústavem stavební ekonomiky a řízení experti ze zahraničí. Agniezska Leśniak a Michal Juszczyk z Cracow University of Technology (Polsko) a Ivan Marović z University of Rijeka (Chorvatsko) prezentovali studentům studijního programu Stavební inženýrství a studijního programu Architektura a rozvoj sídel témata týkající se problematiky smluvních podmínek FIDIC, použití komplexní metody EVM pro sledování a řízení stavebního projektu a principů multikriteriálního hodnocení. Přednášky proběhly online formou v prostředí Teams a ZOOM a zúčastnilo se jich celkem více než 120 studentů.

 

Rozpočtování a kalkulace – vyzvaná meziuniverzitní přednáška

V rámci mezinárodní meziuniverzitní spolupráce se konala v úterý dne 13.4.2021 od 13:30 hodin vyzvaná přednáška na téma „Náklady. Druhy nákladů. Kalkulace nákladů.“ Přednáška byla koncipovaná pro studenty předmětu Rozpočtovanie a kalkulácie na inženýrském stupni ve studijním programu Technológia a manažment v stavebníctve na Stavební fakultě Technické univerzity v Košicích. Výzvu k přednášce vznesla Ing. Alena Tažiková, Ph.D. (Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve), přednášku vedla v on line v prostředí MEET doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. Přednáška byla velmi dobře přijata a nastínila možnosti další spolupráce pracovišť nejen v online prostředí. Forma vyzvaných přednášek je vítána na obou pracovištích.

Online mobilita na TU Vienna

V roce 2021 se kvůli situaci s virem SARS-CoV-2 a lockdownu v ČR i v Rakousku uskutečnil kurz Managementu a Leadershipu pro studenty všech fakult vídeňské technické univerzity online na platformě ZOOM. Kurz vedla PhDr. Dana Linkeschová, CSc. v rámci mobilitního programu CEEPUS. Celkem 24 studentů celý kurz úspěšně dokončilo obhajobou projektu, teoretickým testem a zkouškou.